สมาชิกเข้าสู่ระบบเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) เปิดอบรมหลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” (ย่อ 6 ชั่วโมง) ให้แก่ผู้สนใจที่มีพื้นฐานระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ..ฟรี.. (ไม่เก็บค่าอบรม แต่ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าอาหารและค่าเอกสารอบรม มูลค่า 300 บาท) 
..........................
- ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0 2028 8162 หรืออีเมล๋ successthai1@gmail.com
- กำหนดวันอบรม 25 พฤษภาคม 2562 
- สถานที่อบรม : ในพื้นที่เขตยานนาวา
- รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับสมัครหรือยกเลิกการอบรมกรณีมีผู้อบรมไม่ถึง 15 คน
- สอบถาม โทร. 08 6887 7784 , 09 2320 0632 , 08 1834 1947
..........................
>>> กำหนดการอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม