สมาชิกเข้าสู่ระบบเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 19

 หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ ๑๙

>>> ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ หลายครั้งที่การดำเนินชีวิตเกิดวิกฤต ประสบปัญหาจนไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ บางคนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงก็มี หลายคนยอมแพ้และไม่ลุกขึ้นมาสู้อีกเลย แต่ก็มีหลายคนอดทนต่อสู้กับปัญหา จนประสบความสำเร็จ 
>>> ความจริงทุกคน มีความสามารถและศักยภาพภายในติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต โดยเฉพาะความล้มเหลวและความผิดหวัง เป็นตัวกำหนดความคิด คำพูด การกระทำในปัจจุบัน จนรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง จนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น มาสร้างแรงบันดาลใจหรือเกิดแรงกดดันให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ฉะนั้นจึงต้องใช้การอบรมทางด้านจิตวิทยาผสมผสานปรัชญาชีวิตเข้าไปช่วย เพื่อกระตุ้นโดยตรงกับจิตใจในระดับจิตใต้สำนึก
ขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ผู้ดำเนินชีวิตต้องรู้วิธีการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายนั้น หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง นำมาจากทฤษฎี “THE LAW OF SUCCESS” ของนักปรัชญาชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ดร. นโปเลียน ฮีลล์ มาผสมผสานกับหลักจิตวิทยา โดยจำลองชีวิตจริงนำมาไว้ในห้องอบรม จึงส่งผลโดยตรงที่จิตใจ ลึกถึงระดับจิตใต้สำนึก ทำให้ผู้อบรมค้นพบศักยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของตนเอง จนเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของตนเองไปสู่ความสำเร็จ

ที่มาของหลักสูตร 
>>> เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๔๗ ครอบครัวของ แอนดรู เคนเนกี้ ได้อพยพจากประเทศสก็อตแลนด์ มายังประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นแอนดรู เคนเนกี้ อายุ ๑๒ ปี ได้เริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นกรรมกรโรงงานทอผ้า แล้วย้ายมาเป็นกรรมกรสถานีรถไฟ ทำงานอยู่ที่นี่จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายสถานีรถไฟ ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ได้เก็บรวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่ง จึงได้ลาออกมาร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนๆ ผลิตตู้รถไฟและรางรถไฟขาย จนสุดท้ายได้ตั้งบริษัทผลิตเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยนั้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมาก การที่ท่าน แอนดรู เคนเนกี้ ดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จนี้เอง ได้ค้นพบทฤษฎีการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งท่านต้องการใครสักคน นำเอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์และเขียนหนังสือเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ศึกษา มีนักข่าวจำนวนมากมาพบท่าน แต่ก็ไม่มีใครได้รับอนุญาตเอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์ จนปี ค.ศ. ๑๙๐๘ นักข่าวหนุ่มอายุ ๒๕ ปี ชื่อ นโปเลียน ฮีลล์ มาสัมภาษณ์ ท่านได้เล่าประวัติชีวิตของท่านให้ฟัง โดยใช้เวลาเล่า ๓ วัน ๒ คืน และมอบหมายให้ นโปเลียน ฮิลล์ เอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์ ซึ่งใช้เวลาในการพิสูจน์ ๒๐ ปี ปรากฎว่า นโปเลียน ฮีลล์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จชีวิต จึงได้เขียนหนังสือ “THE LAW OF SUCCESS” ขึ้นมา พิมพ์จำหน่ายไปทั่วโลก พร้อมทั้งได้ทำการฝึกอบรมสอนทฤษฎีนี้ด้วย
>>> ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ที่เมือง ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุน เด็กหนุ่มชื่อ อิซามุ มัสซึดะ ได้ตั้งบริษัทขึ้นมา เริ่มต้นด้วยการเช่าห้องแถวเล็กๆเป็นสำนักงาน มีพนักงานเพียง ๗ คน โดยใช้ทฤษฎี “THE LAW OF SUCCESS” มาสร้างเป็นหลักสูตรอบรมพนักงานและสมาชิกของบริษัท เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ ปรากฏว่า ในเวลาเพียงไม่กี่ปี สามารถสร้างบริษัทให้เจริญขึ้น ขยายสาขาออกไปต่างประเทศจนปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกมากกว่า ๓๐ ประเทศ ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ท่านอิซามุ มัสซึดะ ได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเอาการอบรมหลักสูตรต่างๆเข้ามาด้วย ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ อ.มนภวัต สุธนนันท์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกและศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรกว่า ๓๐ ปี ของ อ.มนภวัต สุธนนันท์ และ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก มีประโยชน์มากกับประชาชนคนไทยและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม จึงได้นำมาปรับให้เข้ากับการทำงานและสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยสอดแทรกประสบการณ์ชีวิตและความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยมีเจตนารมณ์ว่า “เราจะร่วมมือกัน สร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความสุข” และสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ ที่ระบุว่า “สถาบันสร้างคน คนสร้างสังคม เพื่อความสุขแบบพอเพียง”

วัตถุประสงค์การอบรม
การอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมในแนวของจิตวิทยาผสมผสานกับปรัชญาชีวิต ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ การพัฒนาด้านจิตใจลงลึกสู่ระดับจิตใต้สำนึก ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. ค้นพบความผิดพลาดในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
๒. ค้นพบศักยภาพและพลังความสามารถอันยิ่งใหญ่ เพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
๓. เกิดความกระตือรือร้นภายในจิตใจ 
๔. เกิดความรัก ความเอื้ออาทร ความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวภายในครอบครัวและองค์กร
๕. เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัว หน้าที่และสังคม
๖. เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

ระยะเวลาอบรม
วันที่ ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สถานที่อบรม
สิ้นสุดการอบรม วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

สถานที่อบรม
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม วัดมะลังกา หมู่ ๘ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม กฎเกณฑ์ กติกาและระเบียบในการปฏิบัติในการอบรม
๑. อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
๒. เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการค้นหาและนำพลังศักยภาพตนเองออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต
๓. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และแต่งกายสุภาพ
๔. เป็นผู้ที่เคารพระเบียบวินัยในการปฏิบัติ มีความสำรวมในกาย วาจา ใจ
๕. ไม่ชวนผู้อื่นคุย ไม่อ่านหนังสือ และไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอก
๖. ฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้าหน้าที่ตอนเช้าของทุกวันก่อนเข้าห้องอบรม และจะคืนให้ช่วงค่ำ
ภายหลังการอบรมของแต่ละวัน
๗. ไม่ออกนอกสถานที่ อยู่อบรมจนครบกำหนดตามหลักสูตร ไม่กลับก่อนกำหนด
๘. ฝากของมีค่าไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเก็บไว้เองทางผู้จัดการอบรมจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ 
๙. ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการอบรมและมีสุขภาพจิตที่ปกติดี
๑๐. เป็นผู้ที่มีความอดทนและมุ่งมั่นในการอบรม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
๑๑. เป็นผู้ที่ว่าง่าย อยู่ง่าย กินง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้โดยง่าย
๑๒. ห้ามผู้อบรมถ่ายรูป บันทึกเสียง หรือบันทึกวิดีโอภายในห้องอบรมและตลอดการอบรม
๑๓. สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ บันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอไว้ระหว่างการอบรม โดยถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมในการเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมต่อไป
ผู้สมัครควรทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ข้างต้น หากยอมรับได้จึงควรสมัคร

การสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเองทางเพจ facebook.com/successthai
๒. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมทางเพจ facebook.com/successthai1
๓. หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย ๗ วัน ถ้าไม่แจ้งให้ทราบ ทางคณะผู้จัดการอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่รับเข้าอบรมเป็นเวลา ๓ ปี
๔. ผู้เข้าอบรมรับจำนวนจำกัดเมื่อเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที

การเตรียมตัว เข้ารับการอบรม
๑. เตรียมของใช้ที่จำเป็นในระหว่างการอบรม ควรนำรองเท้าแตะมาเผื่อด้วย
๒. เตรียมเสื้อผ้าให้พอที่จะใช้ตลอดการอบรม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีควรใช้กางเกงขายาว ไม่สวมเสื้อแขนกุด คอกว้างหรือเสื้อผ้ารัดรูปที่เน้นสัดส่วน และขอความร่วมมือใส่ถุงเท้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องอบรม
๔. ที่พัก หมอน เสื่อ ผ้าห่ม ผู้จัดอบรมจะจัดเตรียมให้ (กุฏิ หอปฏิบัติธรรม หรือศาลาเอนกประสงค์)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เป็นการอบรมฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะวิทยากรและคณะผู้จัดการอบรมต้องการสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างคนและสังคมที่ดี และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างคนและสังคมที่ดี โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ในการอบรม รวมทั้งค่าอื่นๆ และเป็นทุนการอบรมในรุ่นต่อๆไปได้ตามศรัทธา
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป-กลับ และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

วิทยากร
อ.มนภวัต สุธนนันท์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) เป็นวิทยากรมีประสบการณ์ตรง ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับปรัชญาชีวิต จากอาจารย์ชาวต่างประเทศโดยตรง และเป็นวิทยากรมายาวนานกว่า ๓๕ ปี จนเป็นที่ยอมรับของท่านที่เคยผ่านการอบรมกับอาจารย์มา

เนื้อหาของหลักสูตร
๑. Failure สาเหตุแห่งความล้มเหลว 
๒. Enthusiasm ความกระตือรือร้น 
๓. A Definite Chief Aim เป้าหมายหลักอันชัดเจน 
๔. Self – Confidence ความเชื่อมั่นในตนเอง 
๕. Self – Control การควบคุมตนเอง
๖. Imagination จินตนาการกฎของความสำเร็จ 
๗. The Master Mind ความมีใจตรงกัน (อภิจิต) 
๘. Feed Back การค้นหาตัวตนที่แท้จริง 
๙. การฝึกคิดโดยการวิเคราะห์ในทางธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ขบวนการอบรมหลักสูตรนี้ เป็นขบวนการอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลโดยตรงลงลึกสู่ระดับจิตใต้สำนึก ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเปิดใจและร่วมทำกิจกรรมจนสุดความสามารถ จะทำให้สามารถดึงเอาศักยภาพภายในออกมา เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความคิด คำพูด การกระทำ มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว 
จากผลการอบรมที่ผ่านมาในอดีตผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้หลายหมื่นคน ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่า เป็นหลักสูตรการอบรมที่ดีที่สุดที่เคยผ่านการอบรมมา หลายคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองจากคนที่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตใหม่ จากครอบครัวที่แตกแยกหันมาทำความเข้าใจกันแล้วอยู่อย่างมีความสุข จากคนที่ท้อถอยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีมานะ มีความกระตือรือร้น มีเป้าหมาย มีความใฝ่ฝัน จากคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ใจเย็น ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น มอบความรัก ความเอื้ออาทรให้กับครอบครัว มีเป้าหมายร่วมกัน หลายคนเปลี่ยนแปลงนิสัยตนเองในทางที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตด้วยความสำเร็จและความสุข

ติดต่อประสานงาน
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์)
โทร. 08 6887 7784 , 09 2320 0632 , 08 1834 1947

***************************************