สมาชิกเข้าสู่ระบบผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน

 

แต่งตั้งตามคำสั่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ที่ ๕/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒