สมาชิกเข้าสู่ระบบบุคลากรสถาบัน

 

แต่งตั้งตามคำสั่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ที่ ๑๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐