สมาชิกเข้าสู่ระบบคณะผู้ก่อตั้งสถาบัน

       สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จุดประกายแนวคิดในการก่อตั้งองค์กรเมื่อประมาณเดือนมันาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีคณะผู้ก่อตั้งองค์กร จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย

๑. พระอธิการทูล สนฺตจิตฺโต  ขณะนั้น พระทูล สนฺตจิตฺโต จำพรรษา ณ วัดด่านพระราม ๓

๒. นายลิขิต ลิ้มรสรวย  ตำแหน่งในขณะนั้น เลขาธิการเครือข่ายสื่อภาคประชาชนเขตยานนาวาสาทร

๓. นางสาวอณิมา บุญพลอย  ตำแหน่งในขณะนั้น ครูอาสาสมัคร กศน.เขตยานนาวา

๔. นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์  ตำแหน่งในขณะนั้น เลขานุการชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา

๕. นายกิตติพงษ์ พู่พันชิต  ตำแหน่งในขณะนั้น ประธานชุมชนเจ้าพระยา (เสียชีวิต)