สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ (Success Training)

 หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” Success Training

          ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ หลายครั้งที่การดำเนินชีวิตเกิดวิกฤต ประสบปัญหาจนไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ บางคนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงก็มี หลายคนยอมแพ้และไม่ลุกขึ้นมาสู้อีกเลย แต่ก็มีหลายคนอดทนต่อสู้กับปัญหา จนประสบความสำเร็จ 
          ความจริงทุกคน มีความสามารถและศักยภาพภายในติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต โดยเฉพาะความล้มเหลวและความผิดหวัง เป็นตัวกำหนดความคิด คำพูด การกระทำในปัจจุบัน จนรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง จนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น มาสร้างแรงบันดาลใจหรือเกิดแรงกดดันให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ฉะนั้นจึงต้องใช้การอบรมทางด้านจิตวิทยาผสมผสานปรัชญาชีวิตเข้าไปช่วย เพื่อกระตุ้นโดยตรงกับจิตใจในระดับจิตใต้สำนึก
          ขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ผู้ดำเนินชีวิตต้องรู้วิธีการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายนั้น หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง นำมาจากทฤษฎี “THE LAW OF SUCCESS” ของนักปรัชญาชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ดร. นโปเลียน ฮีลล์ มาผสมผสานกับหลักจิตวิทยา โดยจำลองชีวิตจริงนำมาไว้ในห้องอบรม จึงส่งผลโดยตรงที่จิตใจ ลึกถึงระดับจิตใต้สำนึก ทำให้ผู้อบรมค้นพบศักยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของตนเอง จนเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของตนเองไปสู่ความสำเร็จ

 

ที่มาของหลักสูตร 
          เมื่อปี ค.ศ.๑๘๔๗ ครอบครัวของ แอนดรู เคนเนกี้ ได้อพยพจากประเทศสก็อตแลนด์ มายังประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นแอนดรู เคนเนกี้ อายุ ๑๒ ปี ได้เริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นกรรมกรโรงงานทอผ้า แล้วย้ายมาเป็นกรรมกรสถานีรถไฟ ทำงานอยู่ที่นี่จนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายสถานีรถไฟ ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ได้เก็บรวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่ง จึงได้ลาออกมาร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนๆ ผลิตตู้รถไฟและรางรถไฟขาย จนสุดท้ายได้ตั้งบริษัทผลิตเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยนั้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมาก การที่ท่าน แอนดรู เคนเนกี้ ดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จนี้เอง ได้ค้นพบทฤษฎีการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งท่านต้องการใครสักคน นำเอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์และเขียนหนังสือเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ศึกษา มีนักข่าวจำนวนมากมาพบท่าน แต่ก็ไม่มีใครได้รับอนุญาตเอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์ จนปี ค.ศ.๑๙๐๘ นักข่าวหนุ่มอายุ ๒๕ ปี ชื่อ นโปเลียน ฮีลล์ มาสัมภาษณ์ ท่านได้เล่าประวัติชีวิตของท่านให้ฟัง โดยใช้เวลาเล่า ๓ วัน ๒ คืน และมอบหมายให้ นโปเลียน ฮิลล์ เอาทฤษฎีนี้ไปพิสูจน์ ซึ่งใช้เวลาในการพิสูจน์ ๒๐ ปี ปรากฎว่า นโปเลียน ฮีลล์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จชีวิต จึงได้เขียนหนังสือ “THE LAW OF SUCCESS” ขึ้นมา พิมพ์จำหน่ายไปทั่วโลก พร้อมทั้งได้ทำการฝึกอบรมสอนทฤษฎีนี้ด้วย
          ปี ค.ศ.๑๙๗๕ ที่เมือง ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุน เด็กหนุ่มชื่อ อิซามุ มัสซึดะ ได้ตั้งบริษัทขึ้นมา เริ่มต้นด้วยการเช่าห้องแถวเล็กๆเป็นสำนักงาน มีพนักงานเพียง ๗ คน โดยใช้ทฤษฎี “THE LAW OF SUCCESS” มาสร้างเป็นหลักสูตรอบรมพนักงานและสมาชิกของบริษัท เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ ปรากฏว่า ในเวลาเพียงไม่กี่ปี สามารถสร้างบริษัทให้เจริญขึ้น ขยายสาขาออกไปต่างประเทศจนปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกมากกว่า ๓๐ ประเทศ ปี ค.ศ.๑๙๙๐ ท่านอิซามุ มัสซึดะ ได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเอาการอบรมหลักสูตรต่างๆเข้ามาด้วย ปี ค.ศ.๑๙๙๒ อ.มนภวัต สุธนนันท์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกและศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรกว่า ๓๐ ปี ของ อ.มนภวัต สุธนนันท์ และ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก มีประโยชน์มากกับประชาชนคนไทยและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม จึงได้นำมาปรับให้เข้ากับการทำงานและสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยสอดแทรกประสบการณ์ชีวิตและความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยมีเจตนารมณ์ว่า “เราจะร่วมมือกัน สร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความสุข” และสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ ที่ระบุว่า "สถาบันสร้างคน คนสร้างสังคม เพื่อความสุขแบบพอเพียง"

 

วัตถุประสงค์การอบรม
การอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมในแนวของจิตวิทยาผสมผสานกับปรัชญาชีวิต ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ การพัฒนาด้านจิตใจลงลึกสู่ระดับจิตใต้สำนึก ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. ค้นพบความผิดพลาดในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
๒. ค้นพบศักยภาพและพลังความสามารถอันยิ่งใหญ่ เพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
๓. เกิดความกระตือรือร้นภายในจิตใจ 
๔. เกิดความรัก ความเอื้ออาทร ความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวภายในครอบครัวและองค์กร
๕ เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัว หน้าที่และสังคม
๖. เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

 

เนื้อหาของหลักสูตร
เป็นการบรรยายร่วมกับการทำกิจกรรม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกร่วม ค้นหาตนเองเกิดแรงบันดาลใจจากระดับจิตใต้สำนึก ทำให้ได้รับผลที่สูงและยาวนาน ประกอบด้วย
๑. Failure สาเหตุแห่งความล้มเหลว 
๒. Enthusiasm ความกระตือรือร้น 
๓. A Definite Chief Aim เป้าหมายหลักอันชัดเจน 
๔. Self – Confidence ความเชื่อมั่นในตนเอง 
๕. Self – Control การควบคุมตนเอง
๖. Imagination จินตนาการกฎของความสำเร็จ 
๗. The Master Mind ความมีใจตรงกัน (อภิจิต) 
๘. Feed Back การค้นหาตัวตนที่แท้จริง 
๙. การฝึกคิดโดยการวิเคราะห์ในทางธรรม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ขบวนการอบรมหลักสูตรนี้ เป็นขบวนการอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลโดยตรงลงลึกสู่ระดับจิตใต้สำนึก ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเปิดใจและร่วมทำกิจกรรมจนสุดความสามารถ จะทำให้สามารถดึงเอาศักยภาพภายในออกมา เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความคิด คำพูด การกระทำ มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว 
          จากผลการอบรมที่ผ่านมาในอดีตผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้หลายหมื่นคน ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่า เป็นหลักสูตรการอบรมที่ดีที่สุดที่เคยผ่านการอบรมมา หลายคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองจากคนที่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตใหม่ จากครอบครัวที่แตกแยกหันมาทำความเข้าใจกันแล้วอยู่อย่างมีความสุข จากคนที่ท้อถอยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีมานะ มีความกระตือรือร้น มีเป้าหมาย มีความใฝ่ฝัน จากคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ใจเย็น ยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น มอบความรัก ความเอื้ออาทรให้กับครอบครัว มีเป้าหมายร่วมกัน หลายคนเปลี่ยนแปลงนิสัยตนเองในทางที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตด้วยความสำเร็จและความสุข

ดูผลการอบรมในรุ่นที่ผ่านมาได้ที่เพจ https://www.facebook.com/SuccessTrainner

 

                                            ***************************************